Wednesday, 25 October 2017

PERMOHONAN MUTAAH? AMBIL TAHU HAK ANDA SEBAGAI ISTERI

PERMOHONAN MUTAAH? AMBIL TAHU HAK ANDA SEBAGAI ISTERI


PENDAHULUAN :
Ramai para isteri yang tidak tahu hak mereka yang telah bercerai, penting untuk semua para isteri mengetetahu hak-hak mereka jika berlaku perceraian. Jom kita lihat secara asas prinsip mutaah dan peruntukan undang-undang berkiatan mutaah di Malaysia?

*****************************
PERSOALAN MUTAAH

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN MUTAAH?

Dari segi bahasa : perkara yang menyukakan hati dan boleh dimanfaatkan (fiqh Manhaj-647)
Dari segi Istilah   : harta yang suami wajib serahkan kepada isteri yang telah berpisah dengannya sama ada dengan sebab talak (cerai) atau pepisahan ( Fiqh manhaj- 647)
Mutaah  ialah  suatu  pembayaran  sagu  hati  yang diberikan   oleh   bekas   suami   kepada   bekas isterinya  selepas  mereka  bercerai  sama  ada berupa wang atau pun barang. Sagu hati mutaah ini  dikira  bayaran  yang  wajib  apabila  perceraian itu  berlaku  bukan  disebabkan  oleh  kesalahan pihak bekas isteri.

Apakah hukum mengenai mutaah?

Jumhur  ulama  menyatakan  hukum  asal  mutaah ialah  sunat  iaitu  suatu  amalan  yang  digalakkan
terhadap suami yang telah menceraikan isterinya. Alasan  pendapat  ini  disandarkan  kepada  ayat

236 surah Al-Baqarah  yang bermaksud:


“Hendaklah kamu memberikan Mutaah (iaitu  pemberian  sagu  hati)  kepada  mereka yang    diceraikan    itu,    iaitu    suami    yang senang  hendaklah  memberikannya  menurut kemampuan  mereka  dan  bagi  suami  yang  susah     menurut     kemampuannya     sebagai pemberian  sagu  hati  menurut  apa  yang  patut dan  menjadi  satu  kewajipan  ke  atas  orang yang mahu berbuat demikian”.

Mengikut Imam Shafie, mutaah itu wajib diberikan kepada  isteri  sama  ada  dia  diceraikan  sebelum atau   selepas   disetubuhi,   sudah   ditentukan maharnya atau belum. Ia boleh diberikan dalam bentuk wang, pakaian dan barang lain.

3)   Siapakah yang berhak mendapatkan mutaah ?

Mutaah wajib diberikan kepada bekas isterinya dalam keadaan berikut:
a)      Apabila diceraikan selepas berlaku persetubuhan
b)      Isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi dan mas kahwin pula tidak disebutkan semasa akad nikah
c)       Jika isteri dihukumkan supaya berpisah dengan suaminya. Perpisahan hendaklah disebabkan oleh suami seperti dia murtad, atau meli’an isterinya (bersumpah menuduh isterinya berzina). Perpisahan juga hendaklah berlaku selepas persetubuhan atau sebelum persetubuhan tetapi mas kahwin tidak disebut dalam akad.

* Jika isteri diceraikan sebelum persetubuhan dan mas kahwinnya disebut dalam akad nikah, isteri tidak berhak mendapat mutaah. Ini KERANA dia telah mendapatkan separuh daripada mas kahwin sedangkan dia masih belum memberikan apa-apa khidmat kepada suaminya. (rujukan fiqh manhaj: 647)

4)               Apakah tujuan mutaah itu?

Mutaah   bertujuan   untuk   meringankan   sedikit beban dan tanggungan   seorang bekas  isteri 
akibat diceraikan oleh bekas suaminya.

Dengan  pemberian  mutaah  ini  kepada  bekas  isteri –
(a)         Membolehkan    isteri    itu    untuk  berdikari   dan   memulakan   hidup   baru  selepas bercerai;
(b)         Mengelakkan   prasangka   buruk masyarakat  terhadap  isteri  itu  bahawa perceraian   adalah   berpunca   daripada  kesalahan isteri;
(c)           Ia   merupakan   penghargaan   daripada suami   atas   sumbangan   dan   peranan isteri.APAKAH PRASYARAT UNTUK ISTERI MEMOHON MUTAAH DI MALAYSIA?
Prasyarat   untuk   isteri   memohon   mutaah   di Malaysia adalah seperti yang berikut:
(a) wujud perkahwinan yang sah;
(b) berlaku perceraian bukan berpunca    daripada isteri;
(c) berlaku perceraian hidup;
(d) berlaku persetubuhan;
(e) perceraian bukan disebabkan oleh  suami papa.

5)               APAKAH FAKTOR YANG MENGGUGURKAN HAK MUTAAH?
Faktor  yang  menggugurkan  hak  mutaah  adalah seperti yang berikut:
(a)    isteri yang nusyuz yang disabitkan oleh  mahkamah;
(b)    isteri yang diceraikan sebelum bersetubuh  dan mas kahwin disebut dalam akad;
(c)    isteri murtad;
(d)   perceraian secara tebus talak.

6)                

                   BAGAIMANAKAH CARA UNTUK MENENTUKAN KADAR MUTAAH TERSEBUT?

Dalam kitab fiqh manhaji ada menyatakan bahawa kadar menentukan kadar mutaah boleh ditentukan oleh kedua-dua suami isteri . (Dalam kitab fiqh Manhaj)

Jika mereka bersetuju dengan kadar harta yang tertentu, sama ada sedikit atau banyak, kadar itulah yang diterima oleh isteri. Mutaah itu sah berdasarkan apa yang dipersetujui .

Jika mereka berselisih pendapat dalam menentukan kadarnya, qadi (hakim) berhek menentukan berdasarkan keadaan mereka berdua; susah senang suami, dan keturunan isteri dan sifat-sifatnya;

Berdasarkan kepada firman Allah :

              
“hendaklah kamu memberikan mutaah (pemberiansagu hati) kepada mereka (yang diceraikan itu). Iaitu suami yang senang (hendaklah memberikan sagu hati) menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya . (surah Al Baqarah :236)


Oleh itu, tidak  terdapat  suatu  panduan  tertentu  yang boleh dijadikan formula tetap untuk menentukan kadar    dalam    pemberian    mutaah    daripada seorang bekas suami kepada seorang isteri yang  diceraikan. Namun begitu, terdapat prinsip umum yang di amalkan dalam perundangan islam di Malaysia yang menyatakan  bahawa  sesuatu  pemberian hendaklah diasaskan kepada –
(a) kemampuan suami;
(b) status pasangan;
(c) tempoh perkahwinan;
(d) pengorbanan isteri.

7)              
                   APAKAH PERUNTUKAN MENGENAI MUTAAH DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM?

Peruntukan  mengenai  mutaah  pada  umumnya terdapat    dalam    semua    Enakmen    Keluarga
Islam Negeri. Seksyen 56 Akta Undang-Undang Keluarga   Islam   (Wilayah   Persekutuan)   1984,
misalnya menyebut –

“Sebagai    tambahan    kepada    haknya    untuk memohon     nafkah,     seseorang     perempuan
yang  telah  diceraikan  tanpa  sebab  yang  patut oleh suaminya boleh memohon mutaah atau  
pemberian  sagu  hati  kepada  Mahkamah,  dan Mahkamah  boleh,  selepas  mendengar  pihak-
pihak   itu   dan   apabila   berpuas   hati   bahawa perempuan  itu  telah  diceraikan  tanpa  sebab
yang  patut,  memerintahkan  suami  membayar sejumlah  wang  yang  wajar  dan  patut  mengikut
Hukum Syarak.

APAKAH HIKMAH PENSYARIATAN MUTAAH ?

Hikmah disyaritkan mutaah ialah untuk mengambil hati isteri yang diceraikan sewaktu dia meninggalkan kehidupan bersuami, meringankan bebanan dan kesusuahan disebabkan perpisahan dan mengubati perasaan sakit hati dan rasa benci yang memuncak hasil daripada penceraian tersebut.

*****************************
Jika ada apa-apa persoalan dan masalah rumahtangga yang dihadapi berkenaan dengan masalah berkaitan mutaah ini, boleh hubungi kami di SINI


“ Dan isteri-isteri yang diceraikan, berhak mendapat mutaah (pemberian sagu hati) dengan cara yang patut” (surah Al baqarah : 241)


Wednesday, 29 March 2017

WASIAT DAN PENULISAN WASIAT

APAKAH WASIAT ?

Pada asalnya Wasiat  ( الوصية ) merupakan perkataan Arab yang membawa maksud pesanan. Maka orang yang berWasiat adalah orang yang menyampaikan pesan semasa dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.
Menurut fuqaha Wasiat  merupakan pemberian sesuatu seperti barang, harta, hutang atau manfaat secara sukarela selepas pemberi Wasiat itu mati.
Secara mudahnya dapat difahami sebenarnya Wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu (kecuali Ahli waris yang berhak mewarisi secara Faraid) atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berWasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.
Terdapat elemen-elemen tertentu yang telah ditetapkan oleh Hukum Syarak yang perlu dipatuhi dan dipenuhi sebelum boleh mengiktiraf sesuatu Wasiat itu sah dan diterima oleh Hukum Syarak.
   

APAKAH RUKUN WASIAT?


1. Pewasiat (al-mushi)
Antara syarat pewasiat mestilah sihat akal fikirannya. Pewasiat yang sihat akal fikirannya boleh menetukan kepada siapa hartanya sepatutnya diberikan untuk dimanfaatkan setelah ketiadaan dirinya. Pewasiat juga mesti melakukan Wasiat tersebut dengan kerelaan atau kemahuannya sendiri. Pewasiat juga tidak semestinya orang Islam sahaja, orang bukan Islam juga boleh berwasiat.


2. Harta yang diwasiatkan (musho bih)
Perkara utama yang perlu dipastikan adalah harta yang ingin diwasiatkan mestilah dari harta milik pewasiat itu sendiri. Harta yang diwasiatkan mestilah tidak melebihi kadar 1/3 dari keseluran harta yang ditinggalkan oleh si mati. Sekiranya harta yang hendak diwasiatkan melebihi kadar 1/3, mestilah mendapat keizinan dan persetujuan kesemua ahli waris si mati. Adapun sekiranya pewasiat itu bukan Islam, kadar bahagian Wasiat adalah tidak terhad. Harta yang diwasiatkan juga tidak boleh diberi kepada salah satu ahli waris si mati kecuali setelah mendapat keizinan kesemua ahli waris yang lain. Harta tersebut juga boleh berbentuk harta yang sudah ada atau yang belum ada seperti wasiat buah dari pokok yang belum berbuah. Malah, harta yang sudah atau belum diketahui juga boleh diwasiatkan seperti susu di dalam perut lembu.


3. Penerima Wasiat (musho lah)
Seseorang yang menerima Wasiat mestilah masih hidupdan diketahui identitinya. Dia juga mestilah seseorang yang boleh memiliki harta. Selain itu, penerima Wasiat mestilah bukan seseorang yang membunuh pewasiat. Seseorang penerima Wasiat mestilah menerima Wasiat yang diberikan kepadanya. Sekiranya dia menolak, Wasiat tersebut akan terbatal.

4. Pemegang amanah menyampaikan Wasiat (musho ilaih)


BAGAIMANA WASIAT BOLEH BERTINDAK SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANG DAN PENGURUSAN HARTA PUSAKA?

Secara umumnya Wasiat berfungsi sepertimana yang telah dijelaskan pada topik istilah di atas. Namun begitu, dalam masa yang sama, Wasiat ini juga boleh bertindak sebagai satu instrument perancang dan pengurusan harta pusaka melalui pendokumentasian Wasiat ini.
Antaranya adalah:-


Amanat terakhir si mati

1. Dokumen Wasiat akan mengandungi amanat dan pesanan terakhir si mati kepada individu yang diwasiatkan. Ini akan memudahkan pihak-pihak tersebut mengetahui amanat yang telah diamanahkan kepada pihak-pihak tersebut.

2. Dokumen Wasiat akan menyatakan aset-aset yang tidak diketahui kewujudannya  oleh waris-waris si mati.
                             
3. Dokumen Wasiat akan mengandungi maklumat berkaitan hutang-piutang si mati kepada mana-mana pihak atau sebaliknya. ini akan memudahkan bagi waris-waris untuk menuntut atau melangsaikannya bagi pihak si mati.
                                     
4. Dokumen Wasiat akan mengandungi maklumat berkaitan harta-harta yang menjadi amanah kepada si mati untuk ditunaikan kepada empunya.
                                   
5. Dokumen Wasiat akan memaklumkan  mengenai siapa yang dilantik sebagai Penjaga Harta bagi kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun.

6. Dokumen Wasiat akan memaklumkan perlantikan Wasi iaitu pelaksana yang akan memikul tanggungjawab untuk melaksanakan Wasiat si mati serta harta pusaka si mati.

APAKAH KESAN SEKIRANYA SI MATI TIDAK MENINGGALKAN WASIAT?

Perbezaan ketara hanya akan wujud jika Wasiat yang telah dibuat oleh si mati itu ada menyatakan pemakluman tentang Wasi-Wasi yang telah dipilih dan dilantik oleh si mati. Jika perkara ini tidak dinyatakan, maka pengurusan harta pusaka si mati adalah seperti harta ditinggalkan tanpa Wasiat.
Pengurusan harta tidak berwasiat memerlukan ahli waris memohon surat kuasa mentadbir terlebih dahulu.

Tujuan surat kuasa mentadbir ini diperolehi adalah untuk memaklumkan bahawa pihak yang berotoriti telah memberi kuasa bagi mana-mana pihak mentadbir Harta Pusaka si mati sebelum boleh dibuat pembahagian. Permasalahan yang sering kali timbul dalam mendapatkan surat kuasa mentadbir ini ialah siapa yang patut dan layak dilantik. kegagalan mencapai kata sepakat dalam perlantikan pentadbir harta ini akan mengakibatkan kelewatan dalam proses pembahagian Harta Pusaka.

Tambahan pula, dalam peruntukan undang-undang semasa yang berkuatkuasa, mana-mana pentadbir yang bakal dilantik oleh Mahkamah Tinggi perlu memberi jaminan harta kepada Mahkamah sebanyak mana nilai Harta Pusaka si mati. Kegagalan memenuhi kehendak undang-undang ini turut boleh mengakibatkan kelewatan dalam pembahagian Harta Pusaka.

Pengurusan Harta Pusaka yang berwasiat pula memerlukan orang yang telah dipilih dan dilantik menjadi Wasi untuk mendapatkan Geran Probate di Mahkamah Tinggi sivil sebelum Wasi tersebut boleh menjalankan tanggungjawabnya dan sebelum pembahagian harta pusaka dibuat. Proses ini secara langsung telah menjimatkan masa berbanding dengan proses untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir.

SIAPAKAH YANG BOLEH DILANTIK MENJADI WASI ANDA?

Terdapat beberapa individu yang boleh menjadi Wasi. Antaranya ialah Peguam Syarie. Peguam Syarie merupakan individu yang boleh dipercayai untuk menjadi Wasi anda. Selain itu, individu yang dipercayai oleh ahli keluarga juga boleh menjadi Wasi selain syarikat-syarikat amanah.

SECARA KESIMPULANNYA MENGAPA WASIAT SANGAT PERLU DISEDIAKAN?

Ramai yang mempunyai tanggapan apabila sesoarang meninggal dunia setengah harta ada dinamakan penama oleh si mati maka orang tersebut adalah berhak kepada harta tersebut tanpa perlu diagihkan kepada waris yang berhak. Sedangkan penamaan adalah merupakan salah satu bentuk perancangan harta bagi memudahkan ahli waris mendapat maklumat si mati ada harta di institusi kewangan tersebut untuk dibawa keluar dan dihimpunkan dibawah satu tabung sebelum boleh dibahagikan mengikut Faraid.

Wasiat adalah sangat penting untuk disediakan bagi mengelak masalah kelewatan dalam pembahagian kerana proses mendapatkan geran probate yang lebih mudah berbanding Surat Kuasa Mentadbir. Oleh itu dengan adanya Wasiat,ahli waris dapat menggunakannya sebagai instrument perancang dan pengurusan harta pusaka.

Friday, 24 March 2017

HIBAH : TEORI, PRAKTIKAL DAN REALITI

Pengenalan


Hibah merupakan satu perkataan didalam bahasa arab yang membawa maksud pemberian atau hadiah.

Syara’ pula menyatakan hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

Hukum
Menurut Islam, melaksanakan hibah adalah sesuatu perkara yang sunat. Terdapat dalil-dalil pensyariatan di dalam Al-Quran dan Hadith yang menganjurkan untuk melakukan kebaikan seperti dengan cara menolong antara satu sama lain termasuklah dengan memberikan harta kepada orang lain yang memerlukannya.


لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), peminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah : 177)


“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberikan kepada anaknya”. (HR. Abu Daud)

Rukun Hibah


Menurut jumhur ulama’ rukun hibah ada empat:

Rukun hibah, iaitu : penghibah , penerima hibah, ijab dan kabul, dan benda yang dihibahkan. Syarat-syarat hibah itu meliputi syarat penghibah, penerima hibah dan benda yang dihibahkan. Penghibahan harta yang dilakukan oleh orang sakit hukumnya sama dengan wasiat. Menurut jumhur ulama seseorang dapat / boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain.

Syarat-Syarat Hibah
Hibah mempunyai elemen-elemen khusus yang perlu dipenuhi, kegagalan daripada memenuhi elemen-elemen tersebut boleh menyebabkan kontrak hibah itu tidak sah disisi syarak.
Elemen-elemen yang dimaksudkan adalah seperti wujudnya pemberi dan penerima Hibah, adanya ungkapan pemberian dan penerimaan hibah secara lisan atau perbuatan, kewujudan harta yang ingin dihibahkan tersebut serta perlunya penyerahterimaan harta yang yang dihibahkan tersebut.

a) Syarat-syarat penghibah
Disyaratkan bagi penghibah dengan syarat-syarat berikut:
i. Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
ii. Penghibah bukan orang yang terhalang haknya kerana sesuatu alasan.
iii. Penghibah itu seorang dewasa, kerana kanak-kanak kurang kemampuannya.
iv. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mensyaratkan keredhaan dalam keabsahannya.

b) Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah
Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada  di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

c) Syarat-syarat bagi yang dihibahkan
Disyaratkan bagi yang dihibahkan:
i. Benar-benar ada
ii. Harta yang bernilai
iii. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahawa yang dihibahkan itu adalah apa yang boleh dimiliki, diterima, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid dan seumpamanya.
iv. Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
v. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukaan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

PRAKTIKAL MASA KINI

Terdapat lafaz-lafaz lain yang membawa maksud yang hampir sama seperti Al-a'thiah, As-sodaqah, Al-Hadiah. Sungguhpun dari segi bahasa ia membawa maksud yang sama, Para fuqaha' telahpun mengangkat lafaz-lafaz ini kepada istilah-istilah yang membawa maksud yang tertentu dalam hukum syarak.

Secara mudahnya 'Atiyyah merangkumi harta seseorang yang seseorang itu beri kepada orang lain tidak kira untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih kasih sayang dari insan lain atau sebagainya. Ia merangkumi sedekah, zakat, hibah, hadiah dan sebagainya.

Istilah Hibah secara mudahnya membawa maksud suatu kontrak pemberian memindahmilik, apa jua perkara yang boleh ditafsirkan sebagai harta, oleh mana-mana orang kepada mana orang lain tanpa perlu menukar ganti dan dibuat secara sukarela.

Hibah kini telah digunakan secara meluas dengan maksud dan pemahaman yang telah dijelaskan diatas dalam industri perbankan Islam dan takaful. Antara contoh hibah boleh diwujudkan dalam industri perbankan Islam adalah seperti keadaan pemegang akaun akan menerima pulangan 'profit' dari pihak bank dalam bentuk hibah.Hibah Takaful

Manakala dalam Industri takaful pula, contoh yang boleh diketengahkan adalah seperti pencarum takaful yang membuat sumbangan melalui kontrak Hibah pada setiap bulan kepada tabungan takaful am. Instrumen hibah takaful hanya setakat merangkumi perkara takaful tersebut dan tidak membabitkan harta-harta anda yang lain.

Dari segi pengamalan kehidupan seharian juga, hibah juga telah digunakan samada secara sedar atau tidak seperti pemberian Hadiah ketika menyambut hari kelahiran atau memberi sumbangan wang apabila menghadiri majlis perkahwinan. Contoh-contoh yang diberikan adalah contoh umum yang sekadar memberi pengetahuan bahawa wujudnya Hibah yang telah diamalkan.Hibah Sebagai Bentuk Pengurusan 
Harta Pusaka

Dalam konteks pengurusan dan perancangan Harta Pusaka pula, Hibah ini tidaklah mempunyai perbezaan yang ketara dengan apa yang telah diamalkan.

Ini kerana objektif perlaksanaan hibah dalam perancangan harta pusaka adalah lebih kepada penyediaan kontrak hibah semasa dalam tempoh hayat si mati agar tidak dipertikaikan selepas daripada Si mati meningal dunia. Apatah lagi, penyediaan kontrak ini harus dipastikan sempurna dari segenap segi kerana pemberi hibah tidak mungkin sama sekali dipanggil untuk memberi penjelasan Jika dipertikai kelak.


KESAN DAN IMPLIKASI HIBAH

Mana-mana harta yang telah dihibahkan, maka harta hibah tersebut tidak lagi akan tertakluk dengan kepada Hukum Faraid -iaitu pemberian harta yang telah diperincikan oleh Hukum Syarak- selepas daripada kematian Simati.

Hibah Dan Hikmah


Perlu diingatkan bahawa apabila mana-mana orang Islam yang telah meninggal dunia, segala penguasaan terhadap harta akan terputus. Harta tersebut akan menjadi harta pusaka yang boleh diwariskan kepada yang berhak mengikut hukum faraid yang telah ditetapkan. Dalam erti kata lain, mereka yang layak yang telah memenuhi syarat pewarisan menurut hukum syarak sahaja yang akan mendapat manfaat daripada harta pusaka tersebut.

Anak Angkat, Ibu Susuan, Jiran, Rakan Perniagaan

Dalam hal ini sudah semestinya mengecewakan mereka yang mempunyai hubungan akrab dengan si mati semasa hayatnya seperti anak angkat, ibu sususan, jiran tertangga, rakan perniagaan yang telah banyak terhutang budi atau sesiapa sahaja yang telah berbuat baik semasa hayat si mati.

Ahli A’sobah, Tiada Anak Lelaki, Belum Berkahwin Tetapi Berharta, Berpoligami

Dalam hal keadaan lain pula, terdapat sesetengah keadaan dalam Hukum Faraid yang ahli waris terpaksa mewarisi bersama-sama dengan baitulmal atau ahli a'sobah - mereka yang mewarisi secara lebihan. Ini mungkin turut boleh menyukarkan pembahagian harta pusaka kerana terdapat pihak lain yang mewarisi secara bersama ini.

Muallaf

Antara hal keadaan lain yang juga boleh dijadikan contoh adalah seperti seseorang yang baru masuk islam telah meninggal dunia yang masih mempunyai ahli keluarga yang bukan islam, keadaan sebegini mengikut hukum syarak, harta seseorang muallaf itu akan diwariskan sepenuhnya kepada baitulmal. Justeru itu, sebagai langkah alternatif, Kontrak hibah boleh dimanfaatkan bagi memastikan mereka yang tidak mewarisi harta secara faraid dapat menerima manfaat daripada harta si mati disebabkan kekangan untuk sesuatu wasiat dilaksanakan, Cara lain untuk memberi harta kepada seseorang yang kita kehendaki adalah melalui hibah. Beza hibah dan wasiat adalah, wasiat hanya boleh dilaksanakan selepas berlaku kematian orang yang membuat wasiat. Hibah pula boleh dilaksanakan serta-merta, dan boleh dipindah-milik kepada penerima hibah.

Walaubagaimanapun, bukan semua harta boleh dihibahkan.Jika harta tu sebuah rumah semasa hibah dibuat, rumah tu mestilah milikan penuh si pemberi hibah, maksudnya bebas hutang bank atau sekurang-kurangnya mesti dilindungi takaful MLTT, MRTT, MLTA dan MRTA 100% sepenuhnya jika berlaku kematian. Jadi, jika sebuah kereta yang masih ada pinjaman bank, tidak bolehlah dihibahkan kerana pada masa hibah dibuat, kereta tersebut bukan milikan penuh si pemberi itu lagi kerana kereta tersebut masih milik bank. Begitu juga harta lain seperti barang kemas dan sebagainya.

Hibah juga boleh ditangguhkan urusan pindah-miliknya, bermaksud apabila kita dah meninggal barulah dipindahkan hak milik kepada penerima hibah. Tetapi hendaklah diingat, janganlah hibahkan kesemuanya kepada orang tertentu sahaja sehingga tiada harta langsung yang tinggal kepada ahli waris lain yang layak terima harta secara faraid. Jadi tinggalkan sedikit harta anda supaya boleh dibahagikan kepada waris lain yang tidak termasuk dalam hibah.

Kesimpulan

Hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membezakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).


ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
[al-Mâidah:2]


============================================================

PESANAN PENTING: 
Jika Hibah melibatkan pemberian tanah atau rumah, mesti dapatkan perintah Mahkamah Syariah yang mengesahkan hibah. Jika membuat dokumen hibah di agensi hibah atau di Amanah Raya belum mencukupi,kerana perlu juga ke Mahkamah Syariah untuk mengesahkan dokumen hibah tersebut. Apabila Perintah Mahkamah dikeluarkan, kemudian bolehlah harta tersebut dipindah-milik kepada penerima. Jika tidak, Pejabat Tanah juga tidak boleh membuat urusan tersebut apabila pemilik berdaftar tanah tersebut sudah meninggal dunia dan terpaksalah difaraidkan jugak akhirnya.

TIP PEMBERIAN HIBAH


 • Pemberian hibah dapat mengeratkan tali silaturrahim di antara keluarga, rakan, taulan dan juga sesama  insan di samping kita dapat menggembirakan hati pihak lain khususnya mereka yang kita sayangi.
 • Dengan pemberian hibah juga kita dapat membantu masyarakat dan golongan-golongan yang amat memerlukan bantuan serta pertolongan.
 • Jadikan pemberian hibah itu sebagai  satu amalan yang murni dan baik apabila kita berkemampuan untuk  melakukannya.
 • Hibah dapat menggembirakan hati orang lain dan dengan ini mereka akan selalu mendoakan untuk kita kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan  di akhirat.
 • Hibah juga mendidik diri kita agar tidak bersikap tamak, bakhil dan kedekut. Ini dapat menghapuskan sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita dari terus bermaharajalela.

Bagi mereka yang memerlukan Nasihat dan Bantuan, jangan malu untuk bertanya kepada pihak yang lebih arif terhadap tajuk kupasan Hibah ini. Anda Boleh juga hubungi peguam kami untuk maklumat dan bantuan lanjut. Moga perkongsian ini bermanfaat.

Sebarang Kemusykilan Berkaitan Perundangan Syariah 

boleh hubungi kami di SINI


Thursday, 3 November 2016

Faraid dan kesannya : Kisah Teladan

Gambar hiasan. Sumber
Apabila agama itu diambil separuh-separuh, yang memihak kepadanya diambil yang memberi rugi kepadanya ditinggal.
Saya bukanlah ustazah nak cakap tentang agama, tetapi saya nak ajak saudara saudari semua berfikir akan kisah benar yang berlaku kepada seorang balu kematian suami.
1. Semasa hidup si mati orang susah, adik-beradik tak pernah menjenguk, apatah lagi hulur belanja untuk anak buah walaupon semuanya kerja best.
2. Rezeki anak-anak si mati dapat beli sebidang tanah dan dapat buat sebuah rumah teres di atas tanah tersebut. Tak lama kemudian, si mati membeli lagi sebidang tanah untuk tujuan berkebun tetapi tak kesampaian (meninggal dulu).
3. Simpanan si mati ada dalam RM10 ribu dalam bank. Ada sebuah rumah. Dan sebidang tanah.
4. Si mati selalu beritahu isterinya kalau dia tiada, isteri dan anak-anak taklah susah mana. Ada tempat bergantung, ada sedikit duit dan ada tempat berlindung (rumah). Betapa besarnya harapan si mati untuk si isteri dan anak-anak.
5. Ditakdirkan si mati meninggal dunia akibat sesak nafas (masalah jantung). Si mati meninggalkan balu dan 2 org anak perempuan.
6. Sejurus selepas si mati dikebumikan, adik-beradik si mati termasuk ibu si mati telah mengajak si isteri berbincang pasal harta si mati kononnya si mati akan terseksa dalam kubur kalau tak diselesaikan secepat mungkin.
7. Si mati tiada anak lelaki, jadi harta-harta si mati akan dapat juga pada adik beradiknya.
7. Tak sampai seminggu si mati meninggal, datanglah adik beradik bertandang ke rumah, siap buat lakaran dalam kertas ikut hukum faraid. Bahagian untuk isteri, anak-anak, ibu si mati dan adik beradik si mati.
8. Hukum faraid – bahagian isteri dapat paling sedikit (orang Terengganu cakap dapat bahagian kepala mayat). Langsung tak pedulikan perasan si balu yang masih bersedih, dihamburkan pula nas-nas, dalil-dalil bab pembahagian faraid.
9. Paling memilukan, dinilaikan sekali rumah yang diduduki oleh si balu dengan anak-anak ikut nilai pasaran.
Kemudian mereka-mereka itu bagi dua pilihan pada si balu, bayar harga rumah tersebut kepada waris-waris yang berhak sekiranya mahu tetap tinggal di situ, atau keluar dari rumah tersebut kerana rumah itu akan dijual, dan duit jualan tersebut akan dibahagikan ikut hukum.
10. Celah mana mahu cari RM150 ribu? Nak tak nak terpaksa keluar dari rumah tersebut. Rumah dijual, dapatlah bahagian si balu dan anak-anak, dengan jumlah yang si balu dapat dan anak-anak si mati dapat, mustahil dapat cari rumah baru.
11. Bermulalah episod merempat si anak-anak yatim. Berpindah randah, menyewa situ sini, jangankan si balu,si anak pun bekerja lepas balik sekolah nak sara diri sendiri.
Duit simpanan, tanah sebidang, rumah dijual si waris. Harapan si mati untuk tidak menyusahkan anak dan isteri selepas ketiadaannya berkecai sama sekali.
12. Waris-waris,semua lesap lepas dapat bahagian masing-masing. Nak tanya khabar jauh sekali. Nak hulur duit jauh sekali.
13. Lagi malang waris-waris semuanya bekerja bagus.
Ada cikgu, ada pegawai kerajaan, ada golongan prefesional, malah kaki masjid pun ada.
Tapi sayang, bab tangggung jawab pada anak si mati langsung tak dihiraukan.
14. Walaupun berhak pada harta si mati, tapi kena tengok pula tanggung jawab yang harus dipikul.
Jangan ambil agama itu separuh-separuh untuk kepentingan sendiri. Ya, tak berdosa ambil harta yang sememangnya hak kita dalam hukum Tetapi berdosa gagal menjalankan tanggungjawab nafkah pada anak-anak si mati – tempat tinggal, pakaian, makan minum).
15. Kalau kita termasuk dalam golongan sebegitu sebelum ini, berubahlah, dan moga dijauhkan keturunan kita, adik-adik kita, suami kita, anak-anak kita daripada bersifat kejam begini.
16. Ambil pengajaran saudara saudari. Sekali lagi saya ingatkan apa yang agama ajar, bila si mati meninggalkan anak-anak yang belum baligh, wajib bagi walinya (mengikut turutan wali sebelah si mati) menyediakan nafkah untuk anak si mati. Kalau tidak diambil peduli, menanggunglah di akhirat kelak.
17. Hukum faraid itu sangat adil dan indah. Diberi lebih kepada lelaki sebab lelaki adalah ketua keluarga yang kena menanggung orang-orang di bawahnya.
Kenapa apabila tiada anak lelaki, harta akan jatuh juga kepada adik beradik si mati? Jelas Allah memberitahu bahawa adalah tanggung jawab si wali-wali untuk menanggung nafkah si anak yatim (lebih-lebih lagi apabila si yatim adalah perempuan).
Dan semoga dengan pembahagian faraid dapat meringankan beban dan membantu si wali-wali untuk menjaga dan memberi nafkah kepada si anak yatim.
18. Ingat ya dapat pembahagian harta si mati bukan terus beli rumah baru, shopping atau melancong dulu. Tetapi tunaikan dahulu tanggung jawab si anak yatim.

credit : sumber

Tuesday, 4 October 2016

Hadhanah : Hak jagaan anak, Teori, Praktikal dan Realiti

Hadhanah : Hak jagaan anak, Teori, Praktikal dan Realiti


Gambar hiasan


PENGERTIAN Dari sudut bahasa, Hadhanah bererti menjaga dan mengasuh anak kecil dengan menanggung nafkah dan mendidiknya. Perkataan Hadhanah diambil daripada perkataan al-hidn yang bererti rusuk atau dada. Ia dikaitkan dengan pengasuhan kerana pada kebiasaannya pengasuh meletakkan kanak-kanak yang diasuh di atas rusuknya atau pangkuannya (Al-Sayyid Sabiq. 1994). 

Dari sudut syara’, erti Hadhanah diberikan dengan berbagai definisi. Dalam mazhab al-Shafie ia disebut sebagai menjaga orang yang tidak boleh bersendirian menguruskan dirinya daripada perkara yang menyakitkannya kerana ia tidak mumayyiz lagi seperti kanak-kanak dan orang besar yang gila. Juga dengan mendidiknya (mendidik orang yang dijaga) dengan perkara yang memberi maslahah kepadanya sama ada berkaitan pemeliharaan makanan, minuman dan sebagainya” (Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Buqha & Dr. Ali Al-Syarbaji. 2000). 

Mazhab Hanafi pula mentakrifkan Hadhanah sebagai mendidik kanak-kanak yang tidak dapat menguruskan diri sendiri menurut umur tertentu oleh orang yang berhak terhadapnya, iaitu dikalangan keluarganya (Ahmad Mahmud Al-Shafi’i. 1991).

Ada juga pendapat yang mengatakan Hadhanah itu adalah mengawal kanak-kanak kecil, orang lemah, orang gila atau orang yang kurang waras daripada apa-apa bahaya yang boleh merosakkannya, menurut kemampuan dengan cara mendidik dan menjaganya, seperti membersih tubuh badannya, memberi makanan dan apa-apa jua yang boleh mendatangkan kerehatan kepadanya. 


Hukum Hadhanah

Hukum Hadhanah ke atas kanak-kanak adalah wajib, kerana mengabaikannya bererti membiarkannya kepada bahaya dan kebinasaan. Kewajipan Hadhanah ini lebih tertumpu kepada ibu, kerana ibu mempunyai cirri-ciri dan sifat yang lebih sesuai untuk tujuan pengasuhan jika dibandingkan dengan bapa, sekalipun bapa telah berkahwin lain. Lagipun seorang ibu tiri tidak akan dapat mengasuh seorang kanak-kanak dengan sebaik mungkin yang boleh dilakukan oleh ibu kandung. Berdasarkan kedudukan ini, Islam telah menetapkan hak Hadhanah kepada seorang ibu. 

Nabi Muhammad s.a.w pernah menetapkan hak Hadhanah kepada seorang ibu selama mana dia belum berkahwin lain. 

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: 

“Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum berkahwin.” 
(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud) Hak Hadhanah menurut hukum syarak

Pada dasarnya, Islam telah menetapkan hak Hadhanah kepada seorang ibu kecuali jika terdapat sebab-sebab yang boleh menggugurkan hak dan tanggungjawab tersebut. 

Ini sebagaimana yang disebut di dalam hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahawa seorang wanita pernah berkata kepada Rasulullah s.a.w yang bermaksud: 

“Sesungguhnya anak yang berada dalam dukungan ini sayalah yang menyusukannya, tetapi sekarang bapanya telah menceraikan saya dan dia mahu mengambil anak ini daripada saya,” lalu Rasulullah s.a.w bersabda: “ Kamu lebih berhak ke atas ini selagi kamu belum berkahwin.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Oleh yang demikian, hanya dengan perkahwinan seorang ibu dengan lelaki lain yang dapat menggugurkan hak dan tanggungjawab hadhanah terhadap seorang ibu. Ini sebagaimana yang telah disepakati oleh majoriti ulama’ fikah yang mensyaratkan hak dan penjagaan anak akan gugur dari seorang ibu sekiranya ibunya berkahwin dengan lelaki lain. Peruntukan Undang-undang Berkaitan Hadhanah Di Malaysia

Peruntukan undang-undang secara terperinci berkaitan Hadhanah di Malaysia telah dikuatkuasakan melalui Enakmen Undang-undang Keluarga Islam yang digubal di setiap negeri sebagaimana berikut:

 • Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984,Seksyen 81-87;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 1984, seksyen 82 hingga 88;
 • Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985, seksyen 80-86;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan 1983, seksyen 82 hingga 88;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pahang 1987, seksyen 82 hingga 88;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Johor 1990, seksyen 82 hingga 88;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Melaka 1983, seksyen 82 hingga 88;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 1983, seksyen 82-88;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 1984, seksyen 77 hingga 83;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang 1985, seksyen 82 hingga 88;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kedah 1979, seksyen 82 hingga 88;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perlis 1992, seksyen 81 hingga 87;
 • Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Sarawak  1991, seksyen 85 hingga 91;
 • Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Sabah 1992, seksyen 82 hingga 88.


Dalam peruntukan undang-undang di atas, ia mengkumi aspek-aspek yang berkaitan hak Hadhanah iaitu, orang yang berhak menjaga kanak-kanak, kelayakan yang perlu untuk penjagaan, bagaimana hak penjagaan hilang, lamanya penjagaan, penjagaan anak tak sahtaraf, kuasa mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan dan seterusnya perintah tertakluk kepada syarat-syarat.


Seksyen 201. Perintah Interim Tentang Hadhanah ( Jagaan Sementara )


(1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam , jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan Hadhanah seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang Hadhanah kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta–merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

(2) Permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan kecuali dalam hal yang mendesak yang demi kepentingan keadilan atau pelindungan pemohon atau kanak-kanak itu didapati bahawa campurtangan serta-merta Mahkamah adalah perlu.

(3) Jika pemohon ialah plaintif dan kes itu satu kes yang mendesak, permohonan itu boleh dibuat secara ex parte yang hendaklah disokong dengan afidavit dan afidavit itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang jelas dan ringkas lagi padat:

(a) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendan dalam prosiding itu;

(b) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan perintah Interim itu;

(c) tentang fakta-fakta yang menjadi sandaran bagi mewajarkan permohonan secara ex parte itu;

(d) tentang apa-apa fakta yang diketahui oleh pemohon yang mungkin menyebabkan Mahkamah tidak memberikan perintah interim itu;

(e) tentang sama ada mana-mana permohonan ex parte terdahulu yang seumpamanya telah dibuat kepada mana-mana Hakim dan, jika demikian, perintah yang dibuat dalam permohonan terdahulu itu; dan

(f) tentang relief yang sebenarnya dipohon.Syarat penjaga (Hadhinah)

Terdapat pelbagai pendapat mengikut mazhab dalam meletakkan syarat kepada seorang penjaga (hadinah). Menurut mazhab Syafi’i, seseorang pengasuh itu mestilah memenuhi syarat-syarat berikut:


 1. Islam. Seorang ibu yang kafir atau murtad tidak boleh dan tidak berhak mengasuh kanak-kanak kecil.
 2. Berakal. Orang gila tidak boleh menjadi pengasuh kecuali gilanya itu terlalu sedikit, seperti sehari dalam masa setahun.
 3. Beramanah. Orang perempuan yang mempunyai sifat khianat tidak berhak menjadi penjaga atau pengasuh, kerana dia tidak akan menjaga kanak-kanak itu dengan sebaik mungkin.
 4. Baliqh. Kanak-kanak kecil perlu kepada orang yang lebih dewasa, lebih-lebih lagi untuk urusan muamalat.
 5. Perempuan yang baik serta bermoral tinggi. Perempuan fasik, seperti penzina, peminum arak, pencuri dan sebagainya tidak berhak menjadi pengasuh. 
 6. Merdeka. Hamba tidak berhak menjadi pengasuh kepada kanak-kanak.
 7. Tinggal bersama kanak-kanak yang diasuh. 
 8. Jika pengasuh itu ibunya sendiri, disyaratkan dia belum lagi berkahwin dengan lelaki lain. Jika dia berkahwin dengan seseorang daripada mahram kanak-kanak tersebut, hak pengasuhan itu tidak gugur jika bekas suaminya rela.
 9. Mempunyai tempat tinggal. Kanak-kanak tidak boleh diserahkan kepada ibu atau pengasuh lain jika mereka tidak mempunyai tempat tinggal tetap, sama ada milik sendiri atau rumah sewa.
 10. Jika pengasuh kanak-kanak merupakan seorang wanita asing, disyaratkan suaminya mestilah mempunyai pertalian saudara dengan kanak-kanak berkenaan. 


  Bagaimana Hak Jagaan Hilang

Faktor-faktor yang boleh membawa terlucutnya hak Hadhanah terhadap kanak-kanak diperuntukkan secara jelas dalam Seksyen 83 Akta 303[17] yang menyatakan:

Hak seseorang perempuan terhadap Hadhanah adalah hilang:


 1. Jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika jagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk jagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan;
 2. Jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;
 3. Jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;
 4. Jika perempuan itu murtad;
 5. Jika perempuan itu mengabaikan atau menganiaya kanak-kanak itu

Dalam Arahan Amalan No. 15 Tahun 2007[18] memperuntukkan bahawa alasan yang menyebabkan hak jagaan seseorang bapa atau pihak lelaki hilang kelayakan terhadap Hadhanah, antaranya ialah:


 1. Jika dia berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka
 2. Jika dia murtad;
 3. Jika dia mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu;
 4. Jika dia menjadi tidak sempurna akal;
 5. Jika dia berpenyakit kusta, sopak atau penyakit-penyakit lain yang berjangkit yang membahayakan kanak-kanak itu.


Upah Hadhanah 

UPAH HADHANAH Mengenai upah Hadhanah, jika pengasuh merupakan isteri yang diceraikan dan mendapat nafkah semasa idah, dia tidak berhak mendapat upah Hadhanah. Dua perkara tidak harus dikumpulkan dalam satu masa, iaitu upah dan nafkah. 
Manakala jika bekas isteri telah tamat iddah dan tidak lagi mendapat apa-apa nafkah daripada bekas suaminya. Dia berhak mendapat upah Hadhanah kerana dia telah menjalankan tugas bagi pihak bapa anaknya ataupun wali anaknya. 
Jika pengasuh selain ibu anak itu, dia berhak mendapat upah bagi pelbagai khidmatnya kepada kanak-kanak itu, seperti upah mengasuh, menyusu dan upah itu tidak termasuk dalam nafkah yang diberikan kepada kanak-kanak itu, kecuali dia rela mengasuh dengan percuma.

Bayaran Hadhanah dikira bermula dari hari mula bertugas. Bayaran ini dikira hutang jika tidak dibayar, dan ia tidak akan gugur kecuali dengan membayarnya ataupun dihalalkannya. Pihak yang bertanggungjawab membayar upah Hadhanah ialah pihak yang bertanggungjawab menanggung nafkah kanak-kanak itu, kerana perbelanjaan upah hadhanah dikira sebagai sebahagian nafkah dan ia merupakan satu perkara yang wajib ke atas bapa atau penjaganya. 


SOLUSI DAN KESIMPULAN

Meskipun syara’ telah menetapkan bahawa, ibu merupakan orang yang paling berhak terhadap hak dan tanggungjawab Hadhanah, hak dan tanggungjawab tersebut tidak akan diberikan kepada seorang ibu itu sehingga dia dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sekiranya seorang ibu itu tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka hak dan tanggungjawab Hadhanah tersebut akan jatuh kepada orang yang seterusnya mengikut turutan yang telah ditetapkan.


وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Maksudnya:
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Apa pun jua Perihal Kebajikan anak-anak menjadi Keutamaan dalam Hak Hadhanah. 

Walau Perceraian berlaku diantara suami dan isteri Hak-Hak sebagai seorang ayah dan ibu masih terpakai.

Bagi mereka yang memerlukan Nasihat dan Bantuan, jangan malu untuk bertanya kepada pihak yang lebih arif terhadap tajuk kupasan Hadhanah ini. Anda Boleh juga hubungi peguam kami untuk maklumat dan bantuan lanjut. Moga perkongsian ini bermanfaat. 
Sebarang persoalan lanjut mengenai Hadhanah boleh hubungi kami di SINI


Artikel ini adalah hak cipta http://sukapeguamsyarie.blogspot.com/

Dibenarkan untuk berkongsi dan re-publish artikel ini dengan credit kepada blog ini.

HARTA SEPENCARIAN: PENYELESAIAN DAN PERLAKSANAAN

HARTA SEPENCARIAN: 

PENYELESAIAN DAN PERLAKSANAAN


Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi bersama oleh suami-isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak. Harta sepencarian ini boleh dituntut oleh suami atau isteri di Mahkamah yang berbidangkuasa. Harta sepencarian termasuklah wang ringgit, harta alih, harta tak alih atau apa-apa aset yang dihasilkan atas perkongsian bersama dalam tempoh perkahwinan. 

Tuntutan harta sepencarian ini hendaklah dikemukan ke Mahkamah Tinggi Syariah.
Di Malaysia harta sepencarian ini berasal daripada amalan adat dalam kalangan masyarakat Melayu iaitu adat Temenggung dan adat Perpatih.Adat Perpatih diamalkan di Negeri Sembilan dan sebahagian kecil Melaka manakala adat Temenggung diamalkan di negeri-negeri selain dari negeri di atas.

Adat Temenggung mentakrif harta sepencarian sebagai harta yang diperoleh oleh kedua-dua suami dan isteri semasa perkahwinan. Seandainya perkahwinan itu telah mencapai usia tiga tahun dan pasangan telah mempunyai anak, maka harta sepencarian adalah harta yang pasangan peroleh atau miliki sebelum mereka berkahwin.Mengikut prinsip asasnya, jika pasangan bercerai atau salah seorang daripada pasangan meninggal dunia maka kedua-dua pihak berhak mendapat bahagian di dalam harta sepencarian tersebut (dalam hal perceraian) atau pasangan yang masih hidup berhak mendapatkan harta sepencarian (dalam hal kematian).

Pada dasarnya tidak terdapat dalil khusus di dalam al-Quran dan al-Sunnah yang menerangkan kedudukan Harta Sepencarian dalam Islam. Pemakaiannya diambil dari segi kaedah ‘uruf. Dalam perundangan Islam, apabila sesuatu ‘uruf diakui kebaikannya dan diberi pengiktirafan undang-undang, maka ia bertukar menjadi suatu peraturan yang mesti diikuti.

Dalam Al-Quran ada menyebut :  

“ Orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ” ( Surah An-Nisa’ : 32 )  

Dalam ayat ini dapat kita fahami bahawa hak wanita dalam harta benda itu bergantung dari apa yang diusahakan. Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, harta sepencarian ditakrifkan sebagai:

“Harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak’.


DALIL DAN PENDAPAT ULAMA'

Harta sepencarian bukan lagi soal adat semata-mata bahkan telah dikanunkan dalam perundangan dan mengikut prinsip-prinsip Hukum Syara’. Perkara ini boleh dilihat dalam kaedah fiqh Islam yang ada seperti yang dijelaskan oleh al-Sayuti didalam kitab “al-Asybah wa al-Nazair fi al-Qawaid wa al-Furu’ ” di halaman 354 bahawa;

“Adat resam sesuatu bangsa atau kaum yang tidak bertentangan dengan Islam adalah boleh diterima pakai sebagai sebahagian daripada peraturan hidup dan perundangan bagi sesebuah Negara”. 

Di dalam kaedah fiqh atau “al-qawaid al-Fiqhiyyah” ia dikenali dengan kaedah “al-Adat Muhakkamah”. Adat yang juga dikenali dengan ‘urf menurut jumhur fuqaha’ telah ditakrifkan sebagai “sesuatu yang telah menjadi kebiasaan oleh manusia dan mematuhinya dalam urusan kehidupan harian sehingga sebati dengan mereka dan menjadi suatu perkara yang lumrah, sama ada ‘urf itu qauli atau amali, am atau khas, sahih atau fasid”. Ini ditakrifkan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitab al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh, halaman 252 dan kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah oleh Haji Muhamad Soleh bin Haji Ahmad, Pustaka Haji Abdul 
Majid di halamn 622.

Agama Islam mengiktiraf pemilikan setiap individu terhadap harta. Setiap individu termasuk suami dan isteri berhak memiliki sebarang harta kerana ikatan perkahwinan Islam sama sekali tidak menafikan atau membataskan hak tersebut. Islam menganggap harta sepencarian sebagai satu cara pengiktirafan harta yang boleh dimiliki oleh seseorang di atas daya usahanya untuk memiliki harta tersebut. Harta Sepencarian ialah harta yang dimiliki atau diperolehi dalam tempoh perkahwinan dengan usaha secara langsung atau tidak langsung. Ini dibuktikan melalui firman Allah s.w.t di dalam Surah al-Nisa’, ayat 32;

Maksudnya: “Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah kurnia Yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan mereka) melebihi sebahagian Yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran). (kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa Yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa Yang mereka usahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurniaNya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.”


KEHENDAK UNDANG-UNDANG BERKAITAN HARTA SEPANCARIAN

Di dalam menentukan apa-apa aset/harta sebagai Harta sepencarian, kita hendaklah memahami kehendak undang-undang bahawa maksud harta sepencarian itu boleh wujud dalam tiga keadaan iaitu:-

1)    Harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syara’, dengan usaha bersama mereka;

2)    Harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syara’, dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu; dan


3)    Harta yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu berkuatkuasa menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syara’ oleh pihak yang satu itu atau dengan usaha bersama suami isteri. 


HUKUM SYARAK

Islam menerima pemakaian apa-apa adat selagi ia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jika dilihat kepada dua kes yang lama itu, jelas bahawa tuntutan harta sepencarian telah berlaku sebelum merdeka iaitu seawal 1919. Ia bukan perkara baharu di Malaysia dan akhirnya hukum adat ini dikanunkan sebagai sebahagian daripada Undang-undang Islam yang ada di Malaysia.

Adat Perpatih juga turut memperuntukkan mengenai harta sepencarian. Namun begitu ia menggunakan prinsip yang agak berbeza. Menurut adat ini harta sepencarian perlu dibahagikan mengikut prinsip berikut: Carian Bahagi, Dapatan Tinggal, Pembawa Kembali, Suku Belah, Suarang Berage. Maksudnya apa-apa harta yang diperoleh ketika berkahwin perlulah dibahagi di antara pasangan seandainya mereka bercerai. Jika mereka tiada anak dan suami mati maka harta itu akan menjadi milik isteri, prinsip yang sama juga terpakai jika isteri yang mati.

Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka pembahagian yang akan dilakukan ke atas harta tersebut perlulah dibincangkan terlebih dahulu dengan semua benefisiari. Di dalam adat ini juga harta sepencarian tidak termasuk apa-apa harta yang diperoleh oleh suami sebelum perkahwinan dan dibawa
masuk ke dalam perkahwinan. Harta tersebut akan dipulangkan kepadanya semula jika bercerai dan jika mati kembali kepada sukunya. Prinsip yang sama juga diaplikasikan kepada isteri.

Pembahagiannya akan dilakukan setelah semua hutang dilangsaikan. Jumlahnya adalah sama rata di antara suami dan isteri walaupun mereka mempunyai anak ataupun isteri itu diceraikan kerana berzina. Pengecualian kepada prinsip pembahagian ini adalah jika perceraian itu adalah cerai taklik. Dalam hal ini maka si isteri akan mendapat keseluruhan harta sepencarian.


TUNTUAN HARTA SEPENCARIAN

Bagi tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Syariah ia boleh dilaksanakan dalam tiga keadaan iaitu tuntutan selepas perceraian, tuntutan semasa perkahwinan dan juga tuntutan selepas kematian. Bagi tuntutan selepas perceraian, Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 misalnya memperuntukkan bahawa mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian apabila mahkamah itu membenarkan lafaz cerai atau perintah perceraian. Oleh itu, mahkamah hanya berbidangkuasa membicarakan kes harta sepencarian di mahkamah di negeri di mana perceraian berlaku dan didaftarkan.

Tuntutan harta sepencarian juga boleh dibuat semasa tempoh perkahwinan. 

Seksyen 23(10)(b) memperuntukan bahawa isteri boleh memohon perintah daripada mahkamah supaya diadakan terlebih dahulu pembahagian harta sepencarian sebelum permohonan poligami disahkan. Malah Seksyen 119(11) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003 menyebut bahawa sebelum Mahkamah mengesahkan keluar agama, satu perintah untuk membahagikan harta sepencarian hendaklah dilaksanakan. Kedua-dua peruntukan tersebut berkaitan dengan permohonan poligami dan juga keluar agama Islam.
Bagi tuntutan selepas kematian, meskipun tiada peruntukan khusus yang membolehkan mahkamah membahagikan harta sepencarian sekiranya akibat kematian, namun fatwa negeri Selangor menjelaskan bahawa jika berlaku kematian, maka pihak yang hidup boleh memohon pengisytiharan harta sepencarian sebelum harta itu menjadi harta pusaka. Jadi pihak itu perlu membuktikan bahawa sebahagian harta itu adalah harta sepencarian.


KESIMPULAN

Masalah harta sepencarian di antara suami isteri adalah merupakan sesuatu perkara yang sangat penting dan perlu diselesaikan dengan cara yang adil dan saksama terutama sekali apabila berlaku perceraian.

Khidmat dan kerja seseorang isteri di dalam rumah patut diberi pertimbangan sewajarnya dan diberi nilaian yang patut jika khidmat tersebut tidak ada tanda tanda yang ianya diberi secara sukarela, sekurang-kurangnya sebagai upah (Ujrah at-Misl).

Kedua-dua pihak suami isteri yang masing-masing ada peranan dan usaha bagi memperolehi harta, hendaklah diberi hak masing-masing. Dan dalam menentukan kadar dan bahagiannya terserahlah kepada pertimbangan Hakim apabila berlaku pertengkaran dan perselisihan.


Adat juga perlu diambil kira sebagai kaedah Syariah dalam menentukan hak masing-masing. Anda boleh hubungi Barisan Peguam Syarie kami bagi membantu lanjut dalam persoalan Undang-Undang dalam tajuk kupasan ini.
Sebarang persoalan lanjut mengenai Harta Sepencarian boleh hubungi kami di SINI

Artikel ini adalah hak cipta http://sukapeguamsyarie.blogspot.com/
Dibenarkan untuk berkongsi dan re-publish artikel ini dengan credit kepada blog ini.